Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van NOLO Beverages BV

(hierna NOLO Dranken genoemd)

Artikel 1: Toepasselijkheid van de voorwaarden en inhoud van overeenkomsten

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van NOLO Beverages en op iedere overeenkomst (in welke vorm dan ook) tussen NOLO Beverages en de wederpartij. (“Wederpartij” is iedere natuurlijke of rechtspersoon of rechtspersoon of iedere samenwerking waarmee NOLO Beverages een overeenkomst wil sluiten of heeft gesloten.) Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolg- en aanvullende overeenkomsten.
  • De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en uitgesloten.
  • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch tussen NOLO Beverages en de wederpartij zijn overeengekomen.
  • NOLO Beverages behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Van een dergelijke wijziging wordt de wederpartij op de hoogte gesteld door de vermelding van de wijzigingsdatum onderaan deze voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden gelden voor elke overeenkomst die na die datum tot stand komt.
  • Een overeenkomst tussen NOLO Beverages en de wederpartij komt tot stand op het moment dat NOLO Beverages de aanvaarding van een bestelling of opdracht van de wederpartij schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd of een andere schriftelijke overeenkomst tussen NOLO Beverages en de wederpartij is ondertekend; de omvang en inhoud van de overeenkomst volgt uit de schriftelijke of elektronische vastlegging, in dat geval de schriftelijke of elektronische bevestiging door NOLO Beverages.
  • Door het plaatsen van de bestelling bij NOLO Beverages, en de daaropvolgende acceptatie daarvan, aanvaardt de wederpartij de Algemene Voorwaarden van NOLO Beverages.
  • Iedere wijziging en/of gedeeltelijke annulering of gehele annulering van een bestelling of opdracht of overeenkomst, door of op verzoek van de wederpartij, kan slechts plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke toestemming van NOLO Beverages en op voorwaarde dat de reeds door NOLO uitgevoerde werkzaamheden Dranken en/of geleverde goederen die niet (kunnen of mogen) worden geretourneerd, worden door de wederpartij volledig vergoed/betaald; bij wijziging en/of gedeeltelijke annulering op verzoek van de wederpartij is NOLO Beverages gerechtigd de daarmee gepaard gaande (extra) kosten bij de wederpartij in rekening te brengen en de levertijd opnieuw vast te stellen.

Artikel 2: Prijzen

2.1 NOLO Beverages brengt de prijzen zoals vermeld in de aanbieding aan de wederpartij in rekening. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan de prijzen die aan andere partijen zijn opgegeven.

2.2 Prijzen zijn gebaseerd op levering op het vooraf overeengekomen adres op de wijze zoals bepaald in de aanbieding of naderhand door de wederpartij overeengekomen en zijn altijd exclusief BTW.

2.3 De prijzen voor derden zijn uitdrukkelijk exclusief heffingen van overheidswege, zoals accijnzen.

2.4 Een uitzondering op artikel 2.3. stelt dat in gevallen waarin andere Nederlandse partijen die niet over een douane-entrepot beschikken en ook niet over de vereiste vergunning beschikken, de prijzen inclusief accijnzen zijn.

2.5 NOLO Beverages is gerechtigd wijzigingen in inkoopprijzen, lonen, huurprijzen, koerswijzigingen en andere relevante kosten door te berekenen.

2.6 Voor andere partijen die een andere munteenheid dan de euro hanteren, is de wisselkoers op de datum van aanbieding bepalend voor de prijzen.

2.7 Wanneer tussen NOLO Beverages en de wederpartij jaarafspraken zijn gemaakt, komen de daaruit voortvloeiende voordelen (zoals bonussen, kortingen etc.) niet ten goede aan de wederpartij indien de overeenkomst tussen partijen tussentijds wordt opgezegd voordat het contractjaar is verstreken .

Artikel 3: Risico

3.1 Het risico van de door of namens NOLO Beverages aan de wederpartij verkochte en/of te leveren goederen gaat over op de wederpartij op het moment van levering aan de wederpartij of op de door de wederpartij aangegeven plaats, tenzij en voor zover zoals anders schriftelijk overeengekomen.

3.2 Ongeacht wat overigens over het risico is overeengekomen, geschiedt het laden van de goederen voor rekening en risico van NOLO Beverages.

Artikel 4: Levering en levertijd

4.1 De goederen zullen door NOLO Beverages op de overeengekomen plaats(en) worden afgeleverd dan wel ter bezorging worden verzonden op de in de aanbieding aangegeven of naderhand overeengekomen wijze.

4.2 Bij overschrijding van de overeengekomen levertijd raakt NOLO Beverages niet in verzuim. Slechts indien NOLO Beverages een nadere en redelijke termijn heeft gekregen en de derde om aan hem toerekenbare redenen niet binnen die nadere termijn levert, kan er sprake zijn van verzuim.

4.3 Eventuele direct zichtbare gebreken, tekorten en beschadigingen dient de wederpartij binnen 24 uur na levering schriftelijk rechtstreeks aan NOLO Beverages te melden, bij gebreke waarvan de goederen geacht worden de wederpartij in goede staat, compleet en zonder schade te hebben bereikt. De toezegging geldt niet alleen voor artikel 3, maar ook voor de artikelen 5 en 8 van deze voorwaarden.

4.4 Indien de goederen niet binnen de (af)levertermijn door de wederpartij worden afgenomen, is NOLO Beverages gerechtigd de betreffende goederen aan de wederpartij te factureren en is NOLO Beverages tevens gerechtigd deze goederen naar eigen keuze op te slaan, maar geheel voor rekening en risico van de wederpartij. Bij niet-acceptatie door de wederpartij binnen de geldende termijn kan NOLO Beverages, naar eigen keuze, nakoming van de wederpartij eisen dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van NOLO Beverages in beide gevallen: schadevergoeding te eisen.

Artikel 5: Kwaliteit, garantie en service

5.1 NOLO Beverages verkoopt en levert uitsluitend verbruiksartikelen.

5.2 Op verbruiksartikelen wordt geen garantie gegeven.

5.3 De door NOLO Beverages geleverde verbruiksartikelen/goederen gelden slechts als gebrekkig in de zin van de wet, indien de wederpartij aantoont dat deze niet voldoen aan de bij het aangaan van de overeenkomst geldende wettelijke kwaliteitseisen.

5.4 NOLO Beverages verplicht zich jegens de wederpartij de goederen deugdelijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verhindert) en aldus te beschermen zodat zij bij normaal vervoer de plaats van bestemming in goede staat kunnen bereiken.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Behoudens indien en voor zover anders bepaald door bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, is NOLO Beverages niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, aan welke zaak of persoon dan ook.

6.2 Iedere aansprakelijkheid van NOLO Beverages is te allen tijde beperkt tot de direct veroorzaakte schade en is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van NOLO Beverages wordt vergoed; indien nodig zal NOLO Beverages op verzoek van de wederpartij opgave doen tot welk bedrag NOLO Beverages verzekerd is.

6.3 Met betrekking tot goederen die NOLO Beverages van een derde heeft gebruikt, gelden de betreffende transactie- (contract- en/of garantie)bepalingen ook voor de wederpartij, indien en voor zover NOLO Beverages zich daarop beroept.

6.4 De wederpartij vrijwaart NOLO Beverages voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomsten tussen de wederpartij en NOLO Beverages schade lijden en waarvan de oorzaak voor rekening van iemand anders dan NOLO Beverages komt.

Artikel 7: Inschakeling van derden

7.1 NOLO Beverages is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden; de kosten hiervan zullen conform de uitgebrachte offertes aan de wederpartij worden doorberekend.

7.2 NOLO Beverages aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop derden hun werkzaamheden uitvoeren en is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden, behoudens opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van NOLO Dranken.

7.3 NOLO Beverages is bevoegd om voorwaarden die in de relatie tussen opdrachtnemer en derde gelden of door de derde worden gesteld, waaronder beperking van aansprakelijkheid, namens de wederpartij te aanvaarden, zonder voorafgaand overleg met de wederpartij. NOLO Beverages heeft het recht zich op dergelijke voorwaarden te beroepen voor zover deze betrekking hebben op de uitvoering van de opdracht door een dergelijke derde.

Artikel 8: Claim

8.1 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 3 en 4 van deze voorwaarden kunnen eventuele reclames (ook ten aanzien van facturen) slechts in behandeling worden genomen indien deze binnen acht dagen na levering schriftelijk, gemotiveerd/gespecificeerd door NOLO Beverages zijn ontvangen. Bij verborgen gebreken kan er slechts binnen drie maanden na levering van de betreffende goederen gereclameerd worden.

8.2 Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens NOLO Beverages. Verrekening is uitgesloten op grond van artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

8.3 Retourneren van de geleverde goederen of enig onderdeel daarvan, om welke reden dan ook, kan uitsluitend plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en verzendinstructies van NOLO Beverages. Neem contact op met NOLO Beverages via info@ginamis.com.

Artikel 9: Eigendomsoverdracht, eigendomsvoorbehoud

9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 3 van deze voorwaarden omtrent het risico en de overgang daarvan, blijven alle door of namens NOLO Beverages geleverde goederen eigendom van NOLO Beverages tot de voltooiing van de betaling van al hetgeen de wederpartij verschuldigd is. aan NOLO Beverages, op welke grond dan ook.

9.2 Bij niet-betaling door de wederpartij van enig opeisbaar bedrag dat aan NOLO Beverages verschuldigd is en voorts in geval van ontbinding van de overeenkomst, is NOLO Beverages gerechtigd de goederen waarvoor een eigendomsvoorbehoud geldt, als haar eigendom terug te vorderen. en de desbetreffende maatregelen te (doen) nemen, rekening houdend met eventueel reeds voor de goederen gedane betalingen, een en ander onverminderd het recht van NOLO Beverages om schadevergoeding te vorderen voor eventuele schade.

9.3 De wederpartij is verplicht de goederen waarvan de eigendom nog bij NOLO Beverages berust, duidelijk gescheiden van andere goederen en met passende zorg te bewaren en is verplicht de goederen te verzekeren tegen verlies of schade veroorzaakt door brand, ontploffing of diefstal.

9.4 De wederpartij mag niet op andere wijze over de goederen die NOLO Beverages onder zich heeft beschikken dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf, daaronder wordt in geen geval begrepen het gebruik van die goederen tot zekerheidstelling.

9.5 De ​​wederpartij dient in de gevallen bedoeld in de voorgaande leden alle medewerking te verlenen aan NOLO Beverages bij de uitoefening van haar eigendomsvoorbehoud, op straffe van een boete van € 500,- per dag. Alle kosten van retournering zijn voor rekening van de wederpartij.

9.6 Indien derden beslag leggen op de door NOLO Beverages geleverde zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij verplicht NOLO Beverages daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

9.7 Indien NOLO Beverages voor de verpakking en het transport containers, pakkisten, kratten, containers etc. heeft geleverd of door een derde heeft laten leveren, al dan niet tegen betaling van statiegeld, is de wederpartij verplicht (tenzij het wegwerpverpakkingen betreft) deze containers e.d. terug te sturen naar het door verkoper opgegeven adres, bij gebreke waarvan koper aan verkoper een schadevergoeding verschuldigd is. In onderling overleg kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden.

Artikel 10: Betalingen

10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen de op de factuur of de offerte aangegeven betalingstermijn.

10.2 Als datum waarop de betaling heeft plaatsgevonden geldt de datum op het bankafschrift van NOLO Beverages waarop de betaling als ontvangen wordt geregistreerd.

10.3 Iedere betaling van de wederpartij zal eerst strekken ter afdoening van de eventueel verschuldigde rente en vervolgens van de eventueel aan NOLO Beverages verschuldigde incasso- en administratiekosten, en daarna ter afdoening van eventuele openstaande vorderingen op volgorde van leeftijd beginnend bij de oudste .

10.4 Opschorting en verrekening door de wederpartij worden uitdrukkelijk uitgesloten. De facturen van NOLO Beverages dienen tijdig betaald te worden, zonder dat er sprake kan zijn van een aanspraak op opschorting of verrekening door de wederpartij.

10.5 Bij niet-, niet tijdige betaling of ontbinding van de overeenkomst wordt iedere vordering die NOLO Beverages op de wederpartij heeft onmiddellijk opeisbaar. Bovendien heeft NOLO Beverages alsdan het recht de nakoming van al zijn verplichtingen uit overeenkomsten tussen partijen op te schorten en eventuele kortingsovereenkomsten in te trekken.

10.6 NOLO Beverages kan naar eigen inzicht van de wederpartij verlangen dat hij voldoende zekerheid voor betaling stelt dan wel (gedeeltelijk) vooraf betaalt. Indien de zekerheid of het voorschot niet binnen de door NOLO Beverages gestelde redelijke termijn is ontvangen, is NOLO Beverages gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen bestaande overeenkomsten op te schorten en (na ingebrekestelling) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. deel, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

10.7 Indien de wederpartij enige betaling verschuldigd blijft, is NOLO Beverages gerechtigd deze openstaande vordering(en) te verrekenen, bijvoorbeeld door middel van korting die aan de wederpartij is betaald of verschuldigd is.

Artikel 11: Verzuim en de gevolgen daarvan

11.1 De Wederpartij is ervoor verantwoordelijk dat een betaling of de afwikkeling van enige andere verplichting tijdig plaatsvindt, zonder dat een aanmaning, sommatie of ingebrekestelling nodig is.

11.2 Indien een door de wederpartij aan NOLO Beverages verschuldigde betaling niet tijdig wordt uitgevoerd, is de wederpartij vanaf de dag waarop de betalingstermijn is verstreken automatisch de wettelijke handelsrente verschuldigd conform Nederlands recht.

11.3 Alle door NOLO Beverages te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand en juridisch advies, komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden begroot op 15% van het door de wederpartij verschuldigde bedrag, inclusief de daarover verschuldigde rente, onverminderd het recht van NOLO Beverages om van de wederpartij schadevergoeding te vorderen voor de werkelijk gemaakte incassokosten indien deze meer bedragen. dan de gespecificeerde 15%.

Artikel 12: Einde overeenkomst

12.1 Bij wanprestatie van de wederpartij heeft NOLO Beverages het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of te ontbinden, onverminderd het recht van NOLO Beverages om schadevergoeding te vorderen, gebruik te maken van de rechten voortvloeiende uit het eigendomsvoorbehoud. en andere (juridische) stappen te ondernemen, en onverminderd het recht van NOLO Beverages om in plaats van ontbinding nakoming (met schadevergoeding) van de overeenkomst te eisen.

12.2 NOLO Beverages kan de overeenkomst met de wederpartij met onmiddellijke ingang beëindigen indien:

  1. de andere partij failliet is verklaard, onder curatele is gesteld, surseance van betaling heeft aangevraagd, of als aan de andere partij (tijdelijk of definitief) surséance van betaling wordt verleend of als er beslag wordt gelegd op de totale bezittingen van de andere partij of een deel daarvan;
  2. de wederpartij, wanneer dit een natuurlijk persoon is, overlijdt, onder curatele wordt gesteld of wanneer de Wet Schuldsanering van toepassing wordt verklaard, of in een ander land een soortgelijk recht op hem van toepassing is, dan worden de goederen van de wederpartij onder toezicht gesteld administratie;
  3. indien de Wederpartij, wanneer dit een rechtspersoon betreft: failliet gaat, of indien ten aanzien van de Wederpartij een vordering tot ontbinding wordt ingesteld of een ontbindingsbesluit ten aanzien van de Wederpartij is of wordt genomen.

12.3 Indien een overeenkomst op grond van het bepaalde in dit artikel wordt geannuleerd of ontbonden, blijven de bedragen die de wederpartij op het moment van opzegging of ontbinding aan NOLO Beverages verschuldigd is, volledig verschuldigd en is de wederpartij over deze bedragen bovendien de rente en kosten verschuldigd. overeenkomstig het bepaalde in deze voorwaarden, onverminderd het recht van NOLO Beverages om schadevergoeding te vorderen en de overige rechten van NOLO Beverages.

Artikel 13: Wederverkoop

13.1 Bij het doorverkopen van de goederen zal de wederpartij de met NOLO Beverages overeengekomen distributieovereenkomst(en) in acht nemen.

13.2 De wederpartij is verplicht, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van NOLO Beverages, de goederen die NOLO Beverages hem levert in consumentenverpakking in dezelfde verpakking en zonder verandering van de goede staat ervan te blijven verhandelen.

13.3 Bestellingen/aankoophoeveelheden en aankoopgegevens en andere (persoonlijke) gegevens van de wederpartij die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst(en) worden door NOLO Beverages opgeslagen. NOLO Beverages is gerechtigd deze gegevens aan de leverancier van de bestelde goederen te verstrekken.

Artikel 14: Intellectueel eigendom

14.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, recepten en logo’s van NOLO Beverages berusten bij NOLO Beverages.

14.2 Het is zonder toestemming van NOLO Beverages niet toegestaan ​​om enig materiaal van de website of enige andere publicatie van NOLO Beverages in welke vorm dan ook openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

15.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en diensten die door of namens NOLO Beverages worden geproduceerd, aangegaan, verricht of uitgevoerd, is Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van het verdrag van de Verenigde Naties betreffende internationale handelsovereenkomsten. betreffende roerende goederen (Handelsverdrag van Wenen).

15.2 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, die voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de uitvoering daarvan en die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank. Rechtbank Amsterdam als rechter in eerste aanleg, met dien verstande dat indien een bepaalde rechter verplicht wordt aangewezen als bevoegde rechter, het geschil zal worden beslecht door de aldus als rechter in eerste aanleg aangewezen rechter.

Artikel 16: Geldigheid voorwaarden

16.1 Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet geldig en/of niet afdwingbaar is, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van alle overige bepalingen van deze voorwaarden.

16.2 Indien een bepaling uit deze voorwaarden niet geldig zou zijn, maar wel geldig zou zijn als deze een beperktere reikwijdte of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste reikwijdte of strekking waarmee of binnen waarvan het geldig is.

De laatste wijziging in deze Algemene Voorwaarden is doorgevoerd op 16 september 2021